Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Sądecko – Spiskie pogranicze

historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad

Cele i rezultaty

Główny cel projektu:

Zaprezentowanie wspólnej historii i wielokulturowości Spisko – Sądeckiego pogranicza, zamieszkiwanego przez różne grupy narodowościowe oraz wyznaniowe poprzez toczące się  na przestrzeni dziejów kontakty handlowe.

Tak zdefiniowany cel jest zgodny z celami operacyjnymi Priorytetu 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty.

Cele bezpośrednie:

1. Zapewnienie szerokiego dostępu do odbioru kultury, poprzez różne formy przekazu tych treści po obu stronach granicy.

2. Wielopłaszczyznowa analiza kultury ziemi Spisko – Sądeckiej z ujęciem lokalnych pętli tematycznych eksponujących unikalne wartości zakątków pogranicza (rzemiosła, kuchni, religii, tradycji czy sztuki),

3. Wzrost tożsamości regionalnej wśród odbiorców projektu poprzez utworzenie pomostu między przeszłością  a dniem dzisiejszym,

4. Powstanie rozbudowanego materiału empirycznego i badawczego – będącego cennym materiałem źródłowym na temat pogranicza.

Rezultaty projektu:

1. Liczba uczestników konferencji naukowej – wartość docelowa: 100 osób

2. Liczba uczestników wyjazdów terenowych – wartość docelowa: 20 osób

3. Liczba wejść na stronę internetową  projektu – wartość docelowa: 1000 osób

4. Liczba wystawców w czasie jarmarku – wartość docelowa: 20 osób

5. Liczba odwiedzających wystawy w trakcie trwania projektu – wartość docelowa: 2000 osób

6. Liczba uczestników imprez plenerowych w trakcie trwania projektu – wartość docelowa: 7000 osób