Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

Ciele a výsledky

Ciele a výsledky

Hlavný cieľ projektu:

Propagácia spoločnej histórie a multikulturality spišsko-sądeckého pohraničia, obývaného rôznymi národnostnými a náboženskými skupinami na príklade rozvoja obchodných kontaktov v priebehu dejín. Tak zadefinovaný cieľ je v súlade s operačnými cieľmi Prioritnej osi 3. Podpora miestnych iniciatív – mikroprojekty.

Bezprostredné ciele:

1. Zabezpečenie širokej dostupnosti v oblasti kultúry rôznymi formami prenosu uvedeného obsahu na obidvoch stranách hranice.

2. Viacúrovňová analýza kultúry spišsko-sądeckej zeme s prihliadnutím na miestne tematické okruhy, vyzdvihujúce neopakovateľné hodnoty pohraničných území (remesiel, kuchyne, náboženstva, tradície alebo umenia).

3. Rast regionálnej identity príjemcov projektu vytváraním mostu medzi minulosťou a dneškom.

4. Vytvorenie bohatého empirického a výskumného materiálu, ktorý sa stane vzácnym zdrojovým materiálom na tému pohraničia.

Výsledky projektu:

1. Počet účastníkov vedeckej konferencie – cieľová hodnota: 100 osôb

2. Počet účastníkov výjazdov do terénu – cieľová hodnota: 20 osôb

3. Počet návštev na webových stránkach projektu – cieľová hodnota: 1000 osôb

4. Počet vystavovateľov počas jarmoku – cieľová hodnota: 20 osôb

5. Počet návštevníkov výstav počas trvania projektu – cieľová hodnota: 2000 osôb

6. Počet účastníkov podujatí pod holým nebom počas trvania projektu – cieľová hodnota: 7000 osôb