Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

SĄDECKO - SPIŠSKÉ POHRANIČIE

HISTORICKÁ OBCHODNÁ CESTA VEDÚCA ÚDOLÍM RIEKY POPRAD

O projekte

„Sądecko-spišské pohraničie – historická obchodná cesta vedúca údolím rieky Poprad” je cezhraničný mikroprojekt, začatý a realizovaný v rokoch 2009-2010 Oblastným múzeom v Nowom Sączi spolu so Starou Ľubovňou na Slovensku.

Jeho hlavným cieľom je priblížiť históriu sądecko-spišského pohraničia, ktorá sa prelínala dejinami, a poukázať na multikulturalitu týchto území, obývaných rôznymi národnostnými a náboženskými skupinami. Poliakov a Slovákov už od stredoveku spájali politické, hospodárske a kultúrne vzťahy. Stačí spomenúť napríklad Ľudovíta I., poľského a uhorského kráľa alebo kňažnú Kingu, manželku Boleslava Hanblivého, ktorá sa usilovala o upevnenie vzťahov medzi Spišom a Poľskom (napr. obsadila toto územie svojimi vojskami, ktoré tu táborili až do jej smrti v roku 1292).

„Sądecko-spišské” pohraničie bolo svedkom mnohých dôležitých udalostí v dejinách obidvoch štátov a národov. Stretávali sa tu králi a kniežatá, ktorých rozhodnutia menili beh dejín. Toto územie bolo taktiež miestom živých obchodných stykov a mostom medzi Poľskom a Uhorskom, neskôr habsburskou monarchiou. V pohraničí rozkvital v priebehu dejín kultúrny a vedecký život (napr. Piaristické kolégium v Podolínci, rády v Podolínci a v Červenom Kláštore na Slovensku, klariský a františkánsky rád v Sądecku). Rozvíjalo sa maliarstvo, sochárstvo a sakrálne staviteľstvo. Spoločné pre sądecko-spišské pohraničie boli tiež: prudká lokácia miest a stavba hradov a pevností (napr. Ľubovňa, Czorsztyn, Niedzica, Podolínec, Rytro, Nowy Sącz). Tieto územia úzko spájali hospodárske vzťahy. Pohraničím prebiehala obchodná cesta do Uhorska, ktorou kupci prevážali rôzny tovar a výrobky, napr. víno, jantár, bodné zbrane. Obchod mal pozitívny vplyv na rozvoj miest ležiacich na obchodnej ceste a tým na rozvoj celého regiónu. Priaznivá situácia viedla k tomu, že na tomto území nastalo prudké osídľovanie mnohých národností, ktoré vytvorili špecifickú spoločensko-kultúrnu zmes.

Projekt sa dodatočne vyznačuje ďalším rozmerom. Vďaka spoločne iniciovaným a realizovaným podujatiam sa prehĺbi vzájomná spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami na poľskej aj slovenskej strane, prihraničnými mestami a obyvateľstvom na obidvoch stranách hranice.

V rámci programu budú organizované tvorivé dielne v teréne, napr. na spišských hradoch (Ľubovňa a Podolínec), poľských zámkoch (Czorsztyn, Muszyna, Nowy Sącz, Rytro), výstavy, turnaje, ukážky, historické inscenácie, vedecké konferencie a koncerty.

Celok bude doplnený o publikáciu o historickej obchodnej ceste.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007 – 2013.

Celkový rozpočet projektu je 48 000 Eur, pričom 85% predstavujú dotácie EÚ.